Обадете ни се на:
тел: 0879952111
тел: 042628711
 
Обичаме да спортуваме
Обичаме да рисуваме
Обичаме природата
Обичаме да празнуваме
Обичаме да майсторим
 

Прием

Най-важното, което трябва да знаете е:

1. Попълването на заявления и получаването на входящи номера е целогодишно. Входящите номера на заявленията следват тези от предходната година, т.е. не започват от номер 1.

2. Класирания за прием се извършват регулярно, при наличие на свободни места в детските заведения. За постъпване в ДГ се изготвят и публикуват предварително Графици на класиранията за цялата календарна година. С тях може да се запознаете в раздел "Класирания" -> "График на класиранията". 
В електронната система има два вида класирания: 

- Периодични – за обявени свободни места през текущата учебна година;
- Класиране за начало на нова учебна година – т. нар. голямо класиране. 

3. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина: 

- или по електронен път (онлайн); 
- или подаване на заявление на място, в което и да е детско заведение на територията на община Стара Загора – детска градина и ясла, в зависимост за какъв прием кандидатствате.

4. Всички заявени данни (с изключение на данните за заявителя и за детето) могат да се променят и актуализират до 3 дни преди обявената дата за класиране, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в детското заведение, където е подадено първоначално заявлението. 

5. Всички критерии и данни трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за прием в детско заведение. Получените точки и предимства, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение, с изключение на критериите, които се проверяват автоматично в момента на класиране. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва отново, с нов входящ номер и ново заявление, в следващи класирания. 

6. След попълване на заявление за участие в класиране ще получите входящ номер. С него ще участвате в класирания за прием по алгоритъма, oписан в Правилата за прием в Раздел „Информация/Нормативна уредба” на съответната част от сайта за прием – детска градина или ясла.

7. Получаването на входящ номер не означава, че детето Ви е прието в детско заведение. За да бъде прието, е необходимо:

  • Да участва в класиране.
  • Да бъде класирано. Резултатите се публикуват в раздел „Класирания/Резултати“.
  • Да бъде записано в детското заведение, в което е класирано, в срока за записване, обявен от общината за всяко класиране.

8. Ако не искате детето Ви да посещава детското заведение, в което е класирано, заявителят се отказва от приема, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, като подаде ново заявление с нов входящ номер.
 

Периодична информация за класиранията се публикува в раздели „Новини” и „Класиране/Предстоящо класиране” на уеб страницата - https://priem.starazagora.bg/. На същата страница можете да се запознаете подробно с П Р А В И Л А ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, утвърдени от кмета на града г-н Живко Тодоров.

През 2022 година ще може да се регистрират заявления и за децата, които през нея навършват 3 години, т.е. родените през 2019 година, без значение месеца на раждане.

Графикът на класиранията може да видите в раздел "Класирания"->"График на класиранията".

Съгласно правилата за прием е въведен нов критерий “РАЙОНИРАНЕ”.

Този критерий е съобразен с разположението на детските градини по Административни бюра.

Проверка за административен район на адрес за които ще получите допълнителна точка по този критерий, можете да направите от меню “Информация” – “Проверка на район”.

 

ЗА НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
За да регистрирате заявление, моля изберете от меню „Регистрация“ :

- ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ – ако желаете да регистрирате заявлението на място в някоя от детските градини на територията на общината;

- ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ – ако желаете да регистрирате заявлението по електронен път през сайта за приема;

Двата начина на регистрация са равнопоставени.

Внимание! Регистрация на заявление се допуска само за заявители и деца, с настоящ адрес в община Стара Загора.

Заявители и/или деца, които по някаква причина не фигурират в локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Стара Загора, но имат адресна регистрация в общината, могат да получат входящ номер само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им. 

Заявители и/или деца, които нямат настоящ адрес в община Стара Загора, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием. Това се извършва в Центъра за услуги и информация - в сградата на Община Стара Загора на адрес бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 

ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
За да влезете в родителския профил, моля въведете коректни входни данни – ЕГН на заявител и парола за достъп и натиснете бутона „ВХОД“. 

Свържете се с нас

Детска градина № 11 "Загоре"

гр. Стара Загора, АПК Загоре

Тел: 042 628 711

Mail: info-2410809@edu.mon.bg

Форма за контакт